Ga naar www.keilboutenshop.nl

logo (21)Ga naar www.keilboutenshop.nl

Ik ben samen met mijn collega wat wezen rondkijken voor goede stevige bouten. We hadden die nodig voor een klus, maar daar moesten we natuurlijk wel bouten hebben van goede kwaliteiten en ook de goede maat natuurlijk. Na een poosje te hebben gezocht hadden we besloten om het bij www.keilboutenshop.nl te gaan doen. Het was wel vrij eenvoudig om het te bestellen, want toen we op de site keken hoefde we alleen maar de instructies te volgen en het was al klaar. Volgens mij zijn we er ongeveer vijf minuten mee bezig geweest, dus het was zo gepiept. Ook wat betreft de prijs was het allemaal te doen, want ik had nog gekeken bij andere bedrijven wat ze er daar voor vragen, maar als ik zag wat de andere voor prijzen hadden, dan zitten jullie er ruim onder, dus een groot compliment voor dat! Verder waren jullie netjes op tijd met het bezorgen, want binnen twee dagen had ik ze al thuis en konden we gelijk beginnen aan de klus. Ik wil jullie dus heel erg graag bedanken voor het snelle bezorgen en als ik ooit nog wat nodig heb voor een klus of wat dan ook weet ik wel waar ik moet wezen. Een goede vriend van mij zocht ook nog naar een betrouwbare en goedkoop bedrijf die goed spul levert, dus ik zal zeker doorgeven dat jullie het ideale bedrijf zijn daarvoor!